Fundacja

Fundacja Kapnij dla Afryki aktywowała się w grudniu 2019 r. Celem naszej działalności jest pomoc mieszkańcom Afryki cierpiącym na ubóstwo, głód, brak lub utrudniony dostęp do wody pitnej. Chcemy wspierać edukację dzieci i młodzieży oraz nieść pomoc humanitarną w najbiedniejszych regionach Afryki.

Członkowie Fundacji pełnią swoje funkcje w formie wolontariatu, nie pobierając za wykonywane prace żadnego wynagrodzenia.

Cele

Fundacja swoje cele realizuje poprzez budowę studni, ujęć wodnych, szkół oraz innych budowli i budynków użyteczności publicznej w najbiedniejszych regionach Afryki. Organizowanie indywidualnego patronatu nad bezdomnymi dziećmi polegającego na regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na naukę i utrzymanie. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Działalność charytatywna. Promocja i organizacja wolontariatu.

Promocja szeroko pojętej kultury i sztuki innych krajów i narodów świata na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a także promocja Rzeczypospolitej Polski za granicą, a także polskiej kultury i sztuki na terenie naszego kraju i poza nim.

Pomoc społeczną umożliwiając osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Projekty

Przez pierwsze dwa lata, wszystkie swoje projekty określone w statucie, fundacja finansowała w 95% z prywatnych środków założyciela Ireneusza Markowskiego (9 studni, Dom Dziecka, zakup podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych, oraz leki). Kolejne lata to już rozszerzona działalność o kolejne programy, dzięki większej ilości darczyńców i już nie tylko w krajach Afryki, ale również w Polsce i na Ukrainie. Do kwietnia 2024 r., fundacja zrealizowała 24 projekty wodne, Dom Dziecka, tony dostarczonej żywności, tysiące wydanych posiłków na terenie Kenii. Dodatkowo fundacja Kapnij dla Afryki, wysłała 35 samochodów z pomocą humanitarną na Ukrainę dla żołnierzy, szpitala przyfrontowego, lokalnej ludności i zakonu.

Ireneusz Markowski, prezes fundacji ,,Kapnij dla Afryki” w programie „Pytanie na Śniadanie” opowiada o pomocy żyjącym w skrajnej biedzie mieszkańcom Kenii.

Program z dnia 22.04.2024 r.

W początkowym okresie chciałem we własnym zakresie, co trzy miesiące budować studnię dla lokalnej społeczności, jednak będąc tam na miejscu zrozumiałem że trzeba działać więcej i szybciej. Tutaj chodzi nie tylko o budowanie studni, tym ludziom trzeba dać nadzieję. Muszą wiedzieć i czuć że ktoś o nich walczy.

Duże organizacje skupiają się na ogromnych przedsięwzięciach – ja chcę docierać tam gdzie tej pomocy nie ma.

W tym kraju niestety będzie tylko gorzej. Przyrost naturalny jest duży i przekracza w znacznej mierze liczbę powstających miejsc pracy. Do 2100 r liczba ludzi w Afryce może wynieść 4 mld. a dodatkowo zmiany klimatyczne obniżą spadek produkcji żywności. Będą zachodziły zjawiska pustynnienia znacznych obszarów rolnych, przez co wzrośnie niedobór żywności a ludzie zaczną walczyć o zasoby wody i ziemi uprawnej.

Zrozumiałem, że zakładając fundację „Kapnij dla Afryki”, dzięki wsparciu darczyńców, pomożemy większej ilości bezradnych osób. Od stycznia 2020 r będę realizował kolejne projekty w taki krajach jak Kenia, Uganda i Rwanda. Niezależnie od zebranych środków przez fundację, część projektów nadal będę realizował z własnych funduszy. Mam nadzieje, że „kapniecie” dla Afryki i razem zrobimy więcej.

Nasi partnerzy