Tekst Jednolity
Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja „Kapnij dla Afryki”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Ireneusza Markowskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 24 października 2019 roku (Repertorium A numer 4418/2019) sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Lipską-Schydło, w jej Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 186 lok. 3b, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. Fundacja może tworzyć stałe lub tymczasowe biura w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem danych indentyfikacyjnych Fundacji. Pieczątki w zależności od potrzeb mogą być używane po polsku lub w innej wersji językowej.

§4.

1. Fundacja może prowadzić w kraju oraz za granicą  działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód Fundacja przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działaniu i które są dopuszczone do działania zgodnie z prawem polskim.
§5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych.

Rozdział II. Cele Fundacji

§6.

Celami Fundacji są:

1. Pomoc mieszkańcom Afryki cierpiącym ubóstwo, głód, brak lub utrudniony dostęp do wody.

2. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży najbiedniejszych regionach Afryki.

3. Promocja kultury i sztuki młodych twórców z państw regionu Afryki.

4. Pomoc humanitarna w najbiedniejszych regionach Afryki.

5. Wzajemne poznawanie, zbliżanie, rozumienie i nawiązywanie osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur.

6. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, i wojen w kraju i za granicą.

7. Działalność charytatywna.

8. Promocja i organizacja wolontariatu.

9. Promocja szeroko pojętej kultury i sztuki innych krajów i narodów świata na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a także promocja Rzeczypospolitej Polski za granicą, a także polskiej kultury i sztuki na terenie naszego kraju i poza nim.

10. Pomoc społeczną umożliwiając osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

§7.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

1. Budowę studni, ujęć wodnych, szkół, oraz innych budowli i budynków użytku publicznego w najbiedniejszych regionach Afryki.

2. Współprace z rządami i ambasadami państw Afryki.

3. Organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i  innych krajów nad dziećmi i młodzieżą z krajów Afryki, polegającego na:
a) regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na samą naukę lub naukę i utrzymanie, oraz
b) wymianie listów i zdjęć
– za pośrednictwem organizacji, instytucji i osób pracujących z młodymi mieszkańcami tych krajów, w szczególności polskich misjonarzy,

4. Współpraca z ośrodkami misyjnymi działającymi na kontynencie Afrykańskim.

5. Współpracę z innymi instytucjami , ośrodkami i organizacjami artystycznymi w kraju i na świecie.

6. Bezpośrednie bądź pośrednie – czyli poprzez inne organizacje, instytucje i osoby – świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej (w tym przyznawanie stypendiów) na rzecz młodzieży i dzieci, które z powodu ubóstwa mają utrudniony dostęp do edukacji oraz na rzecz innych ludzi cierpiących ubóstwo,

7. Organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji, koncertów i innych imprez informacyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych poświęconych krajom, o których mowa w § 3 – w szczególności spotkań informacyjno-edukacyjnych ofiarodawców Fundacji z jej współpracownikami bezpośrednio pracującymi z młodymi odbiorcami pomocy organizowanej przez Fundację,

8. Tworzenie stypendiów dla uczniów , studentów z państw afrykańskich.

9. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Fundacji.

10. Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami o celach działania zbieżnych z celem Fundacji, wspieranie ich organizacyjnie, rzeczowo i finansowo.

11. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność statutową Fundacji

12. W przypadku klęsk żywnościowych i innych kataklizmów na terenach objętych działaniem „Kapnij dla Afryki” Fundacja może uruchomić pomoc humanitarną dla miejscowej ludności.

13. Fundacja dopuszcza także inne działania o charakterze humanitarnym tu nie wymienione.

14. Fundacja może organizować koncerty muzyczne, edukacyjne audycje muzyczne oraz wydawać płyty za pomocą własnej lub obcej agencji koncertowej. Dochód z agencji w całości musi być przeznaczony na cele statutowe.

15. W celu realizacji działań określonych w § 6 punkt 10 Fundacja może przeprowadzać zbiórki publiczne, aukcje i inne działania pozwalające zdobyć fundusze na przezwyciężenie trudności życiowych podopiecznych fundacji.

16. Fundacja może organizować działania z szeroko pojętego zakresu promocji zdrowia.

17. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom, placówkom i instytucjom o których mowa w § 6  i 7

18. Upowszechnianie w Internecie, w środowiskach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętymi celami Fundacji.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych oraz rządów innych państw i organizacji międzynarodowych,

c. ofiarności publicznej,

d. dochodu z majątku Fundacji,

e. dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

f. odsetek bankowych,

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz pokrycie kosztów jej działalności.

§10

Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:

a. PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,

b. PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne, inne niż wieloletnie,

c. PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,

d. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

e. PKD 85.21.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

f.   PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

g. PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

h. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,

i. PKD 32.0 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

j. PKD 55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

k. PKD 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

l. PKD  42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

ł. PKD  43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

m. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i  klimatyzacyjnych

Rozdział IV.

Władze Fundacji

§11

1. Władzami Fundacji są:

a.     (uchylony)[1]

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Członkowie Zarządu nie pobierając wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży związanych z realizacją celów statutowych Fundacji. (zmieniony)[2]

Rozdział V.

Rada Fundacji

§12 (uchylony)[3]

§13 (uchylony)[4]

§14 (uchylony)[5]

§15

Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej fundatora oraz członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

Rozdział VI.

Zarząd

§16

1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy, ale składa się z nie więcej niż trzech osób. Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Zarządu Fundacji. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Fundator powołuje kolejnego Członka Zarządu w razie śmierci lub rezygnacji Członka Zarządu. (zmieniony)[6]

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członkiem zarządu może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

5. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. Śmierci członka Zarządu.

7. (uchylony)[7]

§17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. uchwalanie regulaminów oraz opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji,

h. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,

i. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, powoływanie zespołów doradczych[8]

j. sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych lub działających na zlecenie Fundacji,

k. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,

l. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

ł. (uchylony)[9]

m. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,[10]

n. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,[11]

3. (uchylony)[12]

§18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. (zmieniony)[13]

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał. zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§19

1. Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji. (zmieniony)[14]

2. (Uchylony)[15]

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§20 (uchylony)[16]

§21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.(zmieniony)[17]

§22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji powiadamia właściwego ministra.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji. (zmieniony)[18]

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji, mają prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację, podczas trwania jej działalności.(zmieniony[19])

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach.

6. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy we Wrocławiu.

[1] Uchwała Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[2] Uchwałą Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[3] Uchwała Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[4] Uchwała Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[5] Uchwała Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[6] Uchwała Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[7] Uchwała Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[8] Dodany Uchwałą Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[9] Uchwałą Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[10] Dodany Uchwałą rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[11] Dodany Uchwałą rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[12] Uchwałą Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[13] Uchwałą Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[14] Uchwałą Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[15] Uchwałą Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[16] Uchwałą Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[17] Uchwałą Rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[18] Uchwałą rady Fundacji z dnia 10.10.2023
[19] Uchwałą Rady Fundacji z dnia 10.10.2023